Medezeggenschapsraad

De MR is een volwaardige gesprekspartner voor ouders, schoolteam, directie en bestuur. Zij bevordert een open communicatie tussen alle belanghebbenden. De MR is gemotiveerd en betrokken.
Conform reglement en wet oefent de MR haar taak uit: de MR-leden nemen initiatief, krijgen vroegtijdig informatie over te ontwikkelen beleid, participeren in beleidsontwikkeling, beleidsvaststelling en evaluatie. De MR is hierin tevens een schakel tussen GMR en school. Het eerste gedeelte van de MR-vergadering is gezamenlijk met de schoolcommissie. De MR bevordert zo naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. In de MR zitten 2 of 3 vertegenwoordigers van het personeel en een evenredig aantal vertegenwoordigers van de ouders. De directeur van de school is adviserend lid en treedt tevens op als afgevaardigde van het bestuur.
Taken van de medezeggenschapsraad
De globale taakinhoud en organisatie zijn vastgelegd in:
A-M1 MR reglement en in A-M3 MR-statuut
A-M2 GMR reglement en A-M4 GMR statuut

vertegenwoordigers vanuit het personeel de Mgr.Heyligers:
Mevr. V.Kooman
Mevr. G. Boss (secretariaat)

Vertegenwoordigers vanuit de ouders de Mgr. Heyligers:
Mevr. Y. Goetheer
Mevr. M. Wener

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Vanuit de medezeggenschapsraden van de dertien scholen is de GMR gevormd. Zij bespreken zaken die raakvlakken hebben met alle scholen die onder Prisma Scholengroep vallen. De GMR is het overkoepelende medezeggenschapsorgaan van Prisma Scholengroep, waarin onderwerpen worden besproken die van belang zijn voor alle scholen.
De GMR is samengesteld uit ouders en personeel van alle betrokken scholen. Zij mag het bestuur van Prisma Scholengroep adviseren en bij sommige onderwerpen moet de GMR instemmen met het voorgenomen beleid.
Voor de GMR staat het gezamenlijk belang van de scholen van Prisma Scholengroep voorop.

In de besluitvorming worden de reglementen op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs gehanteerd.
De jaarlijkse begroting, het formatieplan, het jaarverslag en diverse beleidsnotities zijn belangrijke stukken om te bespreken.

De GMR van Prisma Scholengroep bestaat uit een afgevaardigde van de oudergeleding MR en een afgevaardigde van de teamgeleding MR van iedere school. (Deze samenstelling is vastgelegd in een afvloeiingslijst. Na een periode van vier jaar is een lid aftredend. En voor wat betreft de oudergeleding, is een lid ook aftredend als van het lid geen kinderen de school meer bezoeken.

In de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Prisma) zijn vertegenwoordigd:
Mevr. V. Kooman

Mevr. M Wener