De school

Adresgegevens:

Rooms-Katholieke basisschool Mgr. Heyligers
Sportweg 2
4434 AE Kwadendamme

Telefoon: 0113 - 649384

E-mail: mgrheyligers@prisma-scholen.nl

De rol van ouders binnen de school:

We zijn ervan overtuigd, dat wij als school de betrokkenheid van ouders nodig heben. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding en vorming van uw kind. Wij willen daarom kwalitatief goed onderwijs bieden met behulp van bij-de-tijd passende materialen. Ook willen wij goede contacten met u onderhouden.

Deze contacten willen wij op de volgende manieren realiseren:

Contactavonden:

In groep 1 tot en met groep 8 wordt u een paar keer uitgenodigd voor een gesprek met de onderwijsgevende. In dit gesprek kunt u onder andere van gedachten wisselen over de vorderingen en praten over het rapport van uw kind. Heeft u in de tussenliggende tijd behoefte aan een gesprek, neemt u dan contact op met de onderwijsgevende voor een afspraak. Ook zullen leerkrachten initiatieven tonen door een afspraak met u te maken, als er zaken zijn die ze met u willen bespreken.

Informatie aan gescheiden ouders:

Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Voorwaarde is natuurlijk wel, dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. Aan beide ouders wordt dan de navolgende informatie verstrekt:

- de schoolgids

- het rapport

- uitnodigingen voor ouderavonden.

Deze informatie, evenals het rapport, wordt dan in tweevoud aan het kind meegegeven. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een (gezamenlijk) gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Het originele rapport wordt altijd aan het kind verstrekt en het kind krijgt twee kopieën mee naar huis,als beide ouders niet op hetzelfde adres wonen. Alle overige informatie wordt in enkelvoud meegegegeven via het kind. Op verzoek wordt de overige informatie ook aan de ouder verstrekt, waar het kind op dat moment niet woont. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan.

Voorlichtingsavond:

In alle groepen wordt aan het begin van het schooljaar een klassenvoorlichtingsavond gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt het een en ander verteld over het onderwijs en de gang van zaken in de groep waar uw kind dit schooljaar zit.

Ouderavond:

Tegelijkertijd met de voorlichtingsavond wordt er onder verantwoordelijkheid van de oudervereniging, in samenwerking met de medezeggenschapsraad (mr), een bijeenkomst georganiseerd waarin naast huishoudelijke zaken ook vragen van ouders beantwoord worden.

Projectavond:

Elk jaar starten we op school in alle groepen een thema op, dat op verschillende manieren wordt uitgewerkt door de kinderen van die groepen. Datum en tijd worden ruim van te voren meegedeeld, zodat u in staat bent om de afsluitende avond bij te wonen en alles goed te kunnen bekijken. Ook andere belangstellenden zijn dan van harte welkom.

Ondersteuning bij schoolactiviteiten

Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders via een lijst opgeven bij welke activiteiten zij gedurende het schooljaar betrokken willen zijn.

Schriftelijke informatie:

Aan het eind van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers een nieuwe schoolgids. Om de week komt de nieuwsbrief met daarin actuele informatie over activiteiten van de kinderen en schoolzaken die van belang zijn.
Een aantal keren per jaar maken de kinderen een schoolkrant van en voor leerlingen en ouders. Eventuele extra informatie wordt per brief verstrekt.